Gebruiksvoorwaarden website

Kennispact gebruiksvoorwaarden

Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op de website (hierna: de Website) die wordt beheerd door Kennispact. Wanneer je de Website bezoekt en/of hier gebruik van maakt stem je in dat deze gebruiksvoorwaarden van toepassing zijn en dat je deze aanvaard.

Intellectuele eigendomsrechten

De (intellectuele eigendoms-) rechten die rusten op of voortvloeien uit de (inhoud van de) Website - waaronder mede begrepen de teksten, afbeeldingen, vormgeving, databestanden, foto's, video's en overig (stilstaand en/of bewegend) beeldmateriaal, geluidsmateriaal, formats, software, merken (inclusief domeinnamen) en overige materialen die zich op de Website bevinden - berusten bij Kennispact, haar licentiegevers of inzenders van bijdragen op de Website. De Website zijn uitsluitend bestemd voor jouw persoonlijk, niet-commercieel, gebruik. Voor ieder ander gebruik van de (inhoud van de) Website - daaronder mede begrepen distributie, reproductie, framing, wijziging, openbaarmaking of verzending - is voorafgaande schriftelijke toestemming van Kennispact vereist.

Aansprakelijkheid

Kennispact is uiterst zorgvuldig met het plaatsen van informatie op haar Website. Kennispact sluit hierbij iedere aansprakelijkheid uit voor eventuele gevolgen (waaronder begrepen directe en indirecte schade) die in enig opzicht verband houden met het gebruik van de Website of de onbereikbaarheid van de Website, waaronder begrepen storingen, onderbrekingen of fouten in de elektronische toelevering van via de Website gevraagde diensten, behoudens wanneer deze het gevolg zijn van opzet of bewuste roekeloosheid van Kennispact. In het geval de informatie op de Website onvolledig is of vergissingen bevat, dan kan Kennispact hier niet voor aansprakelijk worden gesteld, behoudens in geval van opzet of bewuste roekeloosheid van Kennispact. Kennispact is niet verantwoordelijk voor verwijzingen naar sites van derden (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink of banner) en voor de inhoud van door derden aangeboden bijdragen zoals foto's en videomateriaal.

Bijdragen gebruikers

Op sommige onderdelen van de Website is het mogelijk om zelf een vrijwillige bijdrage (waaronder bijvoorbeeld de deelname aan een forum, chat, het verstrekken van teksten, afbeeldingen, foto's en overige beeldmaterialen, geluidsmaterialen, ideeën en concepten etc.) te leveren aan de Website. In het geval van het verstrekken van informatie inzake kennis voor het platform, mag je deze informatie vrijgewaard van intellectueel eigendom aan. Hierna komt deze informatie in publiek domein terecht, waarin het gebruikt zal worden voor kennis- en informatieuitwisseling op het platform. Wanneer je een bijdrage levert wordt je geacht je aan de volgende regels te houden:

Cookies

Bij gebruik van de Website verzamelt Kennispact, of derde partijen die toestemming hebben verkregen van Kennispact, door middel van zogenaamde cookies informatie over het gebruik van de Website. Dit doen wij om de Website beter op je behoeften af te stemmen en gebruikersvriendelijker te maken en voor: het filteren van advertenties en het meten van resultaten van campagnes en acties. De periode waarvoor een cookie wordt geplaatst is in principe voor onbepaalde tijd. Je kunt je browser zo instellen dat je bericht krijgt dat een cookie wordt geplaatst of dat het verzamelen van cookies niet mogelijk is. Je kunt dan echter niet van alle mogelijkheden van de Website gebruikmaken. Je kunt cookies evenwel op elk gewenst moment verwijderen van je computer via het menu van je browser.

Rechtskeuze

Op deze gebruiksvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Alle eventuele geschillen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Amsterdam. Kennispact kan deze gebruiksvoorwaarden ten allen tijde aanpassen en zodra deze kunnen te allen tijde door Kennispact aangepast worden. Deze aanpassingen zijn van kracht vanaf het moment dat deze op de Website staan vermeld. Wij adviseren je daarom de gebruiksvoorwaarden regelmatig te bekijken.

Vragen

Wanneer je vragen hebt over deze gebruiksvoorwaarden kun je een email sturen naar info@kennispact.nl.

Laatste update: 1 september 2014